با توجه به ماهیت وب سایت، پس از انجام فرایند فروش و تحویل فایل، امکان برگشت کالا و عودت وجه مقدور نمی باشد.